תקנון - תנאי שימוש באתר

תאריך עדכון אחרון 13.01.13

תנאי שימוש ופרטיות באתר שלש

השימוש באתר האינטרנט של שלש (להלן "האתר"), בכל התכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן אתה מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק לצורכי נוחות, והם נוגעים, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר שלש

1. אתה מצהיר ומסכים כי ידוע לך שבשימושך באתר אתה מצהיר כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, אתה מסכים להם ומתחייב לקבל על עצמך את כל ההתחייבויות הנוגעות לך על פיהם ו/או הנובעות מהם, וכי יש בשימושך זה כדי הסכם בינך לבין שלש (להלן "ההסכם" או "הסכם זה").

2. שלש רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או את אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות כל הנוגע לתוכן האתר ו/או השירות או השעות שבהן אפשר להשתמש באתר, ו/או לקבל את השירות או את הציוד הדרוש לקבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו (ככל שנדרש ציוד שכזה).  כמו כן שלש רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן או לבטל את ההוראות ואת התנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול הוראות ותנאים חדשים, ולפיהם יינתן לך השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר, וזאת מבלי שתוטל עליה החובה להודיע לך על כל שינוי. לפיכך אתה מאשר כי בכל כניסה שלך לאתר תעיין בתנאי השימוש ותתעדכן בדבר השינויים שחלו בו, אם חלו.

3. אתה מתחייב להשתמש באתר אך ורק למטרות אישיות ולא  מטרות מסחריות, ונאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע או התכנה שמקורם באתר.

4. אתה מתחייב להשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא תעביר אל האתר ו/או באמצעות האתר כל חומר שיש בו מן המפורט להלן:

(א) פגיעה או הפרה, על פי כל דין שהוא, בזכויות החברה ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם.

(ב) עברה, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה או אי נעימות כלשהי.

(ג) עידוד התנהגות המהווה עברה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו.

(ד) פרסומת או שידול לרכוש מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור מ-שלש מראש ובכתב.

(ה) כל שימוש באתר שתעשה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של שלש, שיש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר, הוא אסור בהחלט

ומהווה הפרה של הסכם זה.

5. במידה וקיימת התקשרות חוזית ו או שהועבר מייל הבנות בינך לבין שלש לצורך אספקת שירותי שלש, יחולו התנאים הקבועים באותה התקשרות.

5.1 בהמשך לסעיף 5 וכפי שצוין בו, בהיעדר התקשרות כזאת, אנו אוספים אך ורק מידע (כגון: שם, כתובת, כתובת אי-מייל וכד') שנמסר לנו על ידך ומרצונך. מידע זה ישמש אותנו אך ורק לצורך הצעת הצעות שיווקיות, מסחריות ו/או שירותיות אליך הנוגעות לשירותי שלש בלבד. אנו נהיה רשאית להעביר מידע זה אך ורק לצדדים שלישיים המספקים לנו שירותים, לצורך עיבוד ו/או עריכת ו/או העברת פניותינו כאמור, ובכפוף להתחייבותם שלא לעשות כל שימוש אחר במידע. מידע נוסף שאנו אוספים הינו מידע בנוגע לאופן השימוש באתר שלש, כגון: לאיזה עמודים המשתמשים מגיעים, או כמה משתמשים גולשים באתר שלש על בסיס יומי וכדומה. במידע זה נעשה שימוש רק על בסיס מצטבר. הינך רשאי לבקש הסרת המידע האמור ממאגרינו בכל עת, במייל shalash1@gmail.com  עם זאת, אנו נהיה רשאים לשמור במאגרינו כל מידע הדרוש לנו לצורך אספקת שירותי שלש בהתאם להתקשרות עימך, וכן לקיום כל מחוייבות החלה על עלינו על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מ-שלש כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהי בהסכם זה.

קניין רוחני ואבטחת מידע

6. באתר חומרים שונים המוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וקול, אשר מקצתם בבעלות שלש וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. באתר פועל ברישיון מאקו"ם. יתרה מזאת, כל האתר וכל תוכנו מוגנים בזכות יוצרים כיצירה שלמה. אינך רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, להשתתף בהעברה או במכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו כדי ליצור יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או את תוכנו של האתר כולו או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה. אתה אינך רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלך (Download) (להלן "שליפה") ואינך רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבך ללא אישור מראש ובכתב מאת שלש או מבעל הזכויות אם אין זו שלש. אם תעתיק, תפיץ, תשדר, תעביר, תפרסם או תבצע ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבך, באופן חוקי ובהתאם לתנאי הסכם זה, אינך רשאי לשנות או למחוק את שמו של בעל הזכויות במידע האמור, את סימני המסחר או את סימני הגנת הזכויות המופיעים על המידע האמור. אתה מכיר בכך ששליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

7. אינך רשאי להעביר ממחשבך אל האתר (Upload) חומר כלשהו המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, או חומר שאינו אושר כמקצועי ורשמי להצה בפני לקוחות פוטנציאלים לקשרי עבודה עתידיים, אלא אם כן קיבלת את רשותו של בעל הזכות הרלוונטית מראש ובכתב. אם חומר כאמור מוגן או אינו מוגן בזכויות קניין רוחני כאמור, יחול נטל הראיה רק עליך. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בעטיו של כל נזק שייגרם בעקבות הפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת, ו/או לכל נזק שייגרם בעקבות העברת חומר כלשהו ממחשבך לאתר. כל העברת חומר כאמור ממחשבך אל האתר תיחשב אוטומטית כהצהרה שלך שבעליו של כל חומר שכזה העניק ל-שלש רשות ו/או רישיון בלתי חוזרים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, להעתיק, לשנות, לפרסם, לתרגם ו/או להפיץ את החומר כולו או חלקו וכן לשלבו ביצירה קיימת בכל דרך שהיא ובאמצעות כל מדיה ו/או טכנולוגיה עכשווית ו/או עתידית. כל זאת לכל אורך התקופה שהחומר האמור מוגן בזכויות קניין רוחני. כמו כן תיחשב העברת החומר כאמור (א) התחייבות לשפות ולפצות את שלש בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות ככל שיהיו כאלה, אם יתגלה שהצהרה כאמור בסעיף 6(א) לעיל אינה נכונה. בזאת אתה מעניק הרשאה בלתי חוזרת לכל משתמש אחר באתר לקבל גישה, צפייה, אחסון או העתקה של חומר כאמור, לשימושו האישי של כל משתמש אחר כאמור.

8. אתה מאשר כי ידוע לך ש-שלש עושה את מרב המאמצים להגן על מערכות המחשב שלה באמצעי ההגנה העומדים לרשותה אולם לעתים מאמצים אלה נכשלים. כמו כן אתה מאשר ש-שלש אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב שלה כאמור לעיל, עובדה העשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר. עוד אתה מאשר שידוע לך שחדירה למערכות המחשב של שלש ו/או למערכות המחשב של אתר שלשהיא עברה פלילית, ואתה מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לבצע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה למערכות אלה, לרבות סקירת נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשבים אלו, פיצוח מערכות ההצפנה ו/או אבטחה המגנות על מערכות אלו. המידע המופיע באתר וקישורים

9. אתה מכיר ומסכים כי האתר בכללותו – לרבות כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתכנות העומדות בבסיסו – מוגשים ומועמדים לרשותך כמות שהם, וכי אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, במפורש, מכללא או מכוח כל דין כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא ובהסתמך על מידע המצוי באתר, שלש מקפידה להעביר תוכן ממוקד ועניני אך אינה יכולה לערוב לאמינותו של גורם שלישי שיצר עימה קשר לצורך העברת ערוץ עבודה פוטנציאלי לשחקנים, לכן שלש לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא על החלטות ו/או על פעולות, לרבות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות, אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע המסופק באתר.

10. אתה מאשר כי אם יש באתר קישורים לאתרים אחרים (להלן "האתרים המקושרים") – לרבות באמצעות צדדים שלישיים המפרסמים באתר – ידוע לך כי כל מידע מכל סוג שהוא באתרים המקושרים, לרבות מידע מסחרי, אינו נערך בידי שלש, ול-שלש אין כל שליטה עליהם. אתה מאשר כי ידוע לך שייתכן שהתוכן שבאתרים הנ"ל שגוי, חלקי, מקומם, בלתי מוסרי ובלתי חוקי, וכי שלש אינה אחראית לו ול-שלש אין אפשרות לקבוע את מידת המהימנות, החוקיות ו/או המוסריות שלהם. הסתמכות על האתרים המקושרים היא באחריותך המלאה והבלבדית. אתה מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול רק על עצמך את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שתעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר.

תמיכה

11. שלש רשאית להציע כמה פתרונות מעשיים במקום שיוקצה לכך באתר כדי לאפשר מתן תשובות לשאלות נפוצות אגב השימוש באתר. עם זאת אתה מאשר כי ידוע לך ש-שלש אינה מתחייבת להעניק כל תמיכה בשימוש וכי אין לך ולא תהיינה לך כל טענות כלפי שלש בעניין זה. שימוש בכלי פרסום

12. לידיעתך הגדשנו את מירב המאצמצים על מנת לאפשר לכל שחקן בישראל את האופציה לקבל

עמוד אינטרנטי שאותו הוא יוכל להראות לגורם שלישי על ידי העברת הלינק לעמוד שלו באתר.

13. ניתנת האפשרות להסתיר פרופיל של שחקן במידה והוא מעונין לקבל מידע בלבד ולא להראות את תמונתו.

14. ניתנת האפשרות לשלוח את התמונה של השחקן ללקוח וזאת ניתן לבצע על ידי לחיצה על שלח

במערכת האחורית באתר, כאשר הועברה אליך אינפורמציה אשר הנך מעוניין להסב אותה לכדי ערוץ עבודה קריא – אודישן.

אחריות

15. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8 לעיל כל אחד מיחידי שלש ו/או עובדיהם, בעלי המניות שלהם, סוכניהם, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הנוגעים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא שהאתר, איכותי, אמין, שלם וכך גם רמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות (לרבות נזקים, קלקולים, תקלות תכנה וחמרה ב-שלש) ו/או גישה בלתי מורשית למחשבי שלש, כמו גם לתוצאות שיושגו בעקבות שימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.

16. אתה מצהיר בזאת ומסכים כי שלש ו/או כל גוף או אדם הנוגעים ו/או מעורבים ביצירת האתר, בהפקתו, בהפצתו או בהפצת תוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות בנוגע לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, ייחודיים או תוצאתיים – הנוגעים לקבלת המידע המצוי באתר ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר ו/או מידע הניתנת אליו גישה באמצעות האתר, לרבות אך לא רק, אבדן נתונים או רווחים שייגרמו בעקבות כל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חמרה ו/או תכנה הנובעים מווירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גנבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם – וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו רק עליך. אתה מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל על כל תחולתו ותוכנו של האתר. אתה מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את שלש, את מנהליה, את נושאי משרה בה, את בעלי מניותיה, את עובדיה, את סוכניה ואת הבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכר טרחה של עורך דין, הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר.

התנהלות לפי כבוד יסוד האדם וחירותו

בהיכנסך לארגון ובתחילת עבודתך עמנו דרך האתר, כלקוח הנך מתחייב לשמור על כבוד האדם וחירותו, מטבע הדברים, בזכויות שעליהן חוק זה מגן. כפי שקובעת כותרתו של החוק, כל הזכויות הללו נגזרות מחוק זה, כפי שהם מתפרשים לאור היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. זכויות אלה מפורטות בסעיפים שאחדים מהם אנו רואים לנכון לציין, מתחייבים כלפי הלקוחות שלנו לעמוד בהם ודורשים מהלקוחות שלנו להתחייב לחוק כבוד האדם וחירותו. להלן עיקרי החוק -

  1. אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
  2.  אין פוגעים בקנינו של אדם.
  3.  כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו על פרטיותו ועל כבודו.
  4.  אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם
  5. כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו כולל העובדים בארגון לקוחותיו ולקוחות הבאים עמנו כספקים.
  6. אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו
  7. אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

לינק לעיון בחוק יסוד זה http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod3.pdf

חוק יסוד: חופש העיסוק

הנך מתחייב לפעול לפי הוא חוק יסוד חופש העיסוק שנועד להגן על חופש העיסוק, כלומר על זכותו של אדם לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד. לחוק זה ולחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו העניקה הכנסת מעמד על-חוקי, שעל-פיו ניתנה לבתי המשפט הסמכות להכריז על בטלותו של חוק העומד בסתירה לחוקי יסוד אלה.

לינק לעיון בחוק יסוד זה http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod1.pdf

כלכלת שוק חופשית

ארגון שלש פועל במסגרת חשיבה כלכלית רציונלית שמטרתה לתת לכל הגורמים את הזכאות והאפשרות להתפרנס בכבוד בתחום הבידור, ארגון שלש מכבד שחקנים אשר הינם מיוצתגים על ידי סוכנויות ומנהלים אישיים ומתחייב לכבד כל הסכם שלישי הקיים בין השחקנים לבין צד שלישי. נך מתחייב ליידע אותנו באשר לקיומו של הסכם אשר סיכמת עם גוף שלישי על מנת לא לפגוע בארגון מנהליו בך ובגורם אשר עימו באת בקשר וזאת כדי ליצור איזון בשוק העבודה.

הפסקת השירות

אתה מאשר כי ידוע לך ש-שלש תהיה רשאית לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו בכל עת שתחפוץ. שלש תעשה את מרב המאמצים להודיע על שינוי כאמור לעיל בהודעה שתפורסם באתר.

סמכות שיפוט

17. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה ותהיה נתונה לבית משפט בתל-אביב.

המונח שלש נוגע ל"ארגון שלש" ולהוגה ומקים הארגון בלבד, גיל נתנזון.